top of page

PRIVACYBELEID

 

INLEIDING

Villa Floris hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten, en bezoekers van haar websites. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Villa Floris behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van haar websites steeds op een zorgvuldige wijze.

Villa Floris stelt zijn beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene gegevensbeschermings verordening (AVG), privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. 

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van onze verantwoordelijke (cf. infra).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Villa Floris (Bieke Florizoone).

 • Adres: Albert I laan 86 - 8670 Oostduinkerke

 • Telefoonnummer: + 32 58 51 88 13.

Minderjarigen

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen. Als Villa Floris ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan zal het de persoonsgegevens van die minderjarige zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d.

Villa Floris verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en om u de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,

 • om u de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt,

 • om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Villa Floris, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst,

 • om u de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden,

 • voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van Villa Floris en derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op u af te stemmen, om u bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens

 • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,

 • voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten,

 • om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website en om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren,

 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Villa Floris onderhevig aan is,

 • bij beslechting van eventuele geschillen en administratieve doeleinden,

Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Rechtsgronden voor verwerking

Villa Floris verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald:

 • toestemming,

 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • (f) noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft u steeds het recht om te allen tijde de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens

Villa Floris kan de door haar verwerkte persoonsgegevens ook overmaken met andere partijen indien dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Zo kan Villa Floris u nog beter van dienst zijn en de inhoud van haar websites nog beter op uw interesses afstemmen. Indien u niet wenst dat Villa Floris uw persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen, kan u ons dat steeds laten weten via email naar info@villafloris.be. Uw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.

Villa Floris kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Zonder uw toestemming zal Villa Floris uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?

 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?

 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode

 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?

Villa Floris bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Villa Floris toe op de beveiliging van deze informatie. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met onze verantwoordelijk of kan u dus ook terecht op het volgende e-mailadres info@villafloris.be U kan ons steeds kosteloos contacteren om deze rechten uit te oefenen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

Links

Op de website van Villa Floris vindt u links naar websites van andere partijen. Villa Floris is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Uiteraard helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Wijzigingen van het privacy beleid

Villa Floris heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 15/08/2019

bottom of page